حالا به هرچه می نگرم یا تورا. یا خاطراتترا می بینم عجیب است که چه زود هیچکس باکس میشود
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X